Ministerstvo ponúka študentom vysokých škôl možnosť odbornej stáže

27.05.2015
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom zvyšovania úrovne vedomostí a získavania praktických skúseností študentov vysokých škôl o činnosti ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy vytvára možnosti absolvovania odborných stáží na jednotlivých organizačných útvaroch ministerstva na nasledovné témy:

Sekcia regionálneho školstva

a) Proces zabezpečovania učebníc.

Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu

a) Transformácia systému výskumu a vývoja v SR a s tým spojené novelizácie príslušných právnych predpisov v oblasti výskumu a vývoja a spolupráca verejného a súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja.

b) Príprava stratégií a implementačné postupy v oblasti výskumu a vývoja v energetike, výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti, spolupráca so SET Planom EÚ. (Príprava dokumentov podľa požiadaviek SET Planu EÚ a IEA OECD; spracovanie dokumentov pre potreby SR v oblasti VaV v energetike v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovaní SET Planu a orgánov OECD; príprava podkladov pre štatistické výkazníctvo pre SET Plan EÚ a IEA OECD).

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí

a) Príprava rezortu na výkon predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 (príprava rôznych materiálov a podkladov, pomoc pri príprave organizácii podujatí).
b) Agenda Rady ministrov EÚ pre vzdelávanie, mládež a šport vrátane prípravných orgánov – Coreper I a Výboru pre vzdelávanie (príprava stanovísk, inštrukcií a iných podkladov).
c) Agenda Komisie záležitostí pre EÚ MZVaEZ SR.

Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež

a) Štátna starostlivosť o šport – koncepčná a legislatívna činnosť, podpora športu z verejných zdrojov, medzinárodná spolupráca a vzdelávanie v oblasti športu, spolupráca s Národným športovým centrom a Antidopingovou agentúrou SR.
b) Štátna starostlivosť o mládež – koncepčná činnosť v oblasti podpory práce s mládežou, medzinárodná spolupráca a neformálne vzdelávanie v oblasti mládeže, spolupráca s IUVENTOU.

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

a) odbor pre operačný program Vzdelávanie SŠFEÚ
i. monitorovanie a hodnotenie operačného programu Vzdelávanie – dopady pomoci z operačného programu (zber a vyhodnocovanie údajov).
ii. monitorovanie a hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje – zber  a vyhodnocovanie údajov.
iii. informovanie verejnosti o možnostiach poskytnutia podpory z operačného programu Ľudské zdroje, časť vzdelávanie.
b) odbor prípravy operačného programu Výskum a inovácie SŠFEÚ
i. monitorovanie a hodnotenie operačného programu Výskum a vývoj – dopady pomoci z operačného programu (zber a vyhodnocovanie údajov).
ii. monitorovanie a hodnotenie operačného programu Výskum a inovácie – zber  a vyhodnocovanie údajov.
iii. analýzy v oblastiach podpory vedy a techniky v rámci iných programov EÚ.
c) odbor platieb projektov SŠFEÚ
i. tvorba databázy prijatých žiadostí o platbu v rámci ERDF a ESF v rámci programového obdobia 2007 – 2013 a programového obdobia 2014-2020.
ii. predbežná finančná kontrola žiadostí o platbu.
iii. realizácia nenávratného finančného príspevku prijímateľovi.
iv. účtovanie nenávratného finančného príspevku prijímateľovi.

Sekcia informatiky

a) Zhromažďovanie a spracovanie údajov, analytické práce pre účely sprístupňovania a používania (OpenData) otvorených dát v rezorte školstva v zmysle medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie.
b)  Spolupráca pri realizácii akčných plánov vyplývajúcich z Koncepcie informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 pre zabezpečenie informatizácie a digitalizácie rezortu školstva k vyššiemu európskemu štandardu.

Odbor pre verejné obstarávanie

a) Procesy verejného obstarávania v podmienkach MŠVVaŠ SR.

Odbor celoživotného vzdelávania

a) Príprava Celoštátnej Stratégie ľudských práv.

Ďalšie informácie:

1. Odborná stáž bude vykonávaná v dĺžke 1 až 4 mesiacov, podľa rozsahu témy stáže v mesiacoch september až december 2015.
2. Podklady (žiadosť, životopis so stručným motivačným listom, výber z tém z ponúknutých odborných stáží) zašlú záujemci písomne na doleuvedenú adresu a elektronicky na e-mailovú adresu vladimir.blaho@minedu.sk.
3. Za odbornú stáž nebudú študenti odmeňovaní, odborná stáž je bezplatná.
4. Stážista bude mať určeného svojho gestora, s ktorým bude riešiť problematiku témy odbornej stáže, ako aj iné skutočnosti súvisiace s odbornou stážou.
5. Termín podania písomných žiadostí je do 21. júna 2015.
6. Adresa podania písomných žiadostí:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
osobný úrad
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku