» Aktuality » Letné prázdniny sa končia, pre školákov sa už čoskoro otvoria brány škôl

Letné prázdniny sa končia, pre školákov sa už čoskoro otvoria brány škôl

23.08.2017
Letné prázdniny sa končia, pre školákov sa už čoskoro otvoria brány škôl
     Takmer 671-tisíc žiakov základných a stredných škôl zasadne po dvojmesačnej prestávke 4. septembra do školských lavíc. Pôjde o približne 435-tisíc žiakov základných škôl a 202-tisíc stredoškolákov, v špeciálnych základných a stredných školách začne nový školský rok takmer 34-tisíc žiakov. Do základnej školy po prvýkrát nastúpi cca 60-tisíc prváčikov, čo predstavuje počet na úrovni minulého školského roka a nárast o 5-tisíc žiakov v porovnaní s rokom 2010.
     Svoje brány otvorí 2 104 základných škôl (v obciach 1 414 a v mestách 690) a 744 stredných škôl (v obciach 34 a v mestách 710), ako aj 380 špeciálnych základných a stredných škôl. Nový školský rok prinesie aj niekoľko zmien vo výchovno-vzdelávacom procese.
     Pôjde napríklad o posilnenie vyučovania dejepisu na druhom stupni ZŠ o jednu vyučovaciu hodinu. Cieľom tohto kroku je vytvorenie priestoru na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí v 9. ročníku a predchádzať tak šíreniu extrémistických nálad v spoločnosti. Vďaka zvýšenej hodinovej dotácii budú mať učitelia dejepisu v 9. ročníku priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky aj s využitím doplnkových materiálov, exkurzií či diskusií s dôrazom na historicko-spoločenské súvislosti. Okrem toho bude posilnená aj časová dotácia vyučovacieho jazyka u žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl, v ktorých sa vzdelávajú žiaci národnostných menšín.
     Zmeny prináša aj novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Od 1. septembra sa bude príspevok na dopravu poskytovať aj žiakom ZŠ a špeciálnych ZŠ, ktorí pochádzajú z obcí, kde  je zriadená základná škola, ale nie s vyučovacím jazykom, v ktorom sa chce žiak vzdelávať. Ak v takomto prípade bude žiak cestovať  do najbližšej školy s daným vyučovacím jazykom, bude mať nárok na príspevok na dopravu.
      V gymnáziách bude zase možné od 1. septembra vytvárať skupiny žiakov v predmetoch cudzí jazyk, informatika, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov aj spájaním žiakov rôznych tried toho istého ročníka s najvyšším počtom 23 žiakov. Doteraz platný štátny vzdelávací program umožňoval v týchto predmetoch len delenie v rámci triedy. Vytváranie skupín žiakov z rôznych tried v tom istom ročníku umožní účinnejšie a kvalitnejšie vzdelávanie, ako aj efektívnejšiu tvorbu rozvrhu.
     V školskom roku 2017/2018 sa taktiež rozšíri ponuka odborov na stredných odborných školách o 10 nových študijných odborov ako napríklad bioenergetika, sklársky dizajn, manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu či informačné a digitálne technológie. K rozšíreniu skupiny učebných odborov dôjde taktiež na špeciálnych školách, a to o odbor gastronomické služby.
     Školákov čakajú v novom školskom roku aj viaceré prázdniny, najbližšie už koncom októbra.

- Jesenné: 30. október až 31. október 2017. Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017.
- Vianočné: 23. december 2017 až 5. január 2018. Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018.
- Polročné: 2. február 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018.
- Jarné:
Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. až 23. február 2018. Školské vyučovanie sa začne 26. februára 2018.
Košický a Prešovský kraj – 26. február až 2. marec 2018. Školské vyučovanie sa začne 5. marca 2018.
Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 5. až 9. marec 2018. Školské vyučovanie sa začne 12. marca 2018.
- Veľkonočné: 29. marec až 3. apríl 2018. Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018.
- Letné: 2. júl až 31. august 2018. Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018.