» Aktuality » Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie sú už v procese pilotného testovania na vybraných školách

Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie sú už v procese pilotného testovania na vybraných školách

12.10.2017
Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie sú už v procese pilotného testovania na vybraných školách
     Pilotný projekt inovatívneho menšinového vzdelávania detí a žiakov  z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym – IKATIKA - sa dostal do ďalšej fázy. 
     Po tom, čo bola ukončená úvodná fáza projektu, v rámci ktorej získali vybrané základné a materské školy nové vzdelávacie materiály prepojené na digitálny edukačný obsah, učitelia absolvovali odborné školenia ako s nimi pracovať. Celkovo absolvovalo tieto školenia 123 učiteľov z materských aj základných škôl.
     „Som veľmi rada, že spätná väzba od učiteľov, ktorí sa zúčastnili školení je veľmi pozitívna. Učitelia privítali hlavne praktické ukážky využitia metodickej príručky a digitálneho edukačného obsahu a tiež tipy na prácu s deťmi. Tie im totiž sprostredkovali na základe vlastných skúseností lektori, ktorí sú tiež učitelia a ktorí využívajú digitálny vzdelávací obsah vo výučbe už dlhšie obdobie,“ povedala Mgr. Mária Prékop, riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR.
     Digitálny edukačný obsah využívaný v pilotnom projekte IKATIKA je unikátny, okrem iného, aj tým, že je bilingválny. Okrem štátneho jazyka sú jednotlivé lekcie spracované aj v materinskom jazyku rusínskej, maďarskej a rómskej národnostnej menšiny. Je zároveň interaktívny, takže deťom a žiakom sprostredkúva učivo a nové poznatky v škole zážitkovou formou.  
     Realizácia pilotného projektu IKATIKA je naplánovaná na obdobie október až december 2017. Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.ikatika.sk.