» Šport » Aktuality » Informácia o príspevku športovému reprezentantovi

Informácia o príspevku športovému reprezentantovi

09.11.2015
    Dňom 1. januára 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku“).

    Účelom zákona o príspevku je finančne zabezpečiť tých športovcov, ktorí ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko – slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky alebo Slovenskej republiky získali:
a) medailové ocenenie na olympijských, paralympijských a deaflympijských hrách,
b) medailové ocenenie na majstrovstvách sveta v olympijskej športovej disciplíne,
c) titul majstra Európy v olympijskej športovej disciplíne.
    
    Ak športovec získal viacero medailových ocenení, vzniká mu nárok len na jeden príspevok, a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu medailovému oceneniu.

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 7 ods. 2 zákona o príspevku, vedie register medailových ocenení, do ktorého sa zapisuje meno, priezvisko, rodné číslo, druh medailového ocenenia a druh športového podujatia, na ktorom športovec získal medailové ocenenie. Ministerstvo následne poskytuje  platiteľovi príspevku, ktorým je Sociálna poisťovňa, údaje z registra medailových ocenení. Pri tvorbe registra medailových ocenení sme požiadali o spoluprácu športové zväzy, ktoré nám pripravujú podklady a zasielajú požadované údaje. Ide o náročný proces, nakoľko nie vždy sa podarí dohľadať údaje tak, aby sme mohli urobiť zápis do registra. Sme však pripravení takéto prípady individuálne riešiť.

    Nárok na príspevok vzniká odo dňa podania písomnej žiadosti Sociálnej poisťovni. Tlačivá na podanie žiadosti budú k dispozícii na ktorejkoľvek jej pobočke, kde ich bude možné aj podať.

    Kontaktná osoba pre register medailových ocenení:

Mgr. Dušan Ťažký
odbor športu
telefón: 02/59 374 760, 59 374 770
e-mail: dusan.tazky@minedu.sk