» Financovanie športu v roku 2014

Financovanie športu v roku 2014

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
   Podľa § 11b ods. 3 zákona č. 528/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu v oblasti športu len na základe písomnej žiadosti predloženej v súlade s výzvou. MŠVVŠ SR nemá zákonnú možnosť poskytnúť dotáciu žiadateľom, ktorí o ňu žiadajú mimo termínov výziev, alebo ktorí o ňu žiadajú na aktivity/činnosti/materiál, ktoré nie sú predmetom výzvy, alebo ktorí nie sú oprávnenými žiadateľmi uvedenými vo výzve, či iným spôsobom nespĺňajú zákonné podmienky poskytnutia dotácie. Všetky takéto žiadosti musí ministerstvo podľa platnej právnej úpravy bez možnosti správnej úvahy zamietnuť.

Záväzný postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie
(zverejnený 1.11.2013, platný pre všetky výzvy zverejnené v roku 2014)
ZÁVÄZNÝ POSTUP

V SÚČASNOSTI NIE JE ZVEREJNENÁ ŽIADNA VÝZVA

Zákonné potvrdenia k žiadostiam
   Podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú subjekty verejnej správy povinné na požiadanie vydať potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 toho istého zákona bezplatne.
   Ak žiadateľ predkladá žiadosti na základe viacerých zverejnených výziev, potvrdenia uvedené v § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží len prvýkrát ako originál, v ostatných prípadoch ako kópie (za predpokladu zachovania 3-mesačnej platnosti príslušných potvrdení).

Uzatvorené výzvy

2014-01 Športové odvetvia
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR

2014-02 Športová príprava vybraných športovcov
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR

2014-03 Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2013 a trénerov mládeže
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR

2014-04 Infraštruktúra osobitného významu
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR

2014-05 Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR

2014-06 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR

2014-07 Šport a zdravie
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR - FORMULÁR KOMISIA

2014-08 Futbalové štadióny
(otvorená od 1.11.2013 do 1.12.2013)
VÝZVA - FORMULÁR