» Aktuality » Európsky výskumný priestor otvára dvere aj mladým slovenským vedcom

Európsky výskumný priestor otvára dvere aj mladým slovenským vedcom

30.03.2015
     Riešenie výskumného projektu priamo v centrách európskych infraštruktúr, pod vedením skúsených a renomovaných zahraničných vedcov – na tieto účely poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) dotácie, o ktoré sa môžu záujemcovia uchádzať do 17. apríla 2015.
     MŠVVaŠ SR oznamuje, že je možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácií na činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v európskom výskumnom priestore. Dotácie sú smerované na stážové pobyty študentov, doktorandov a postdoktorandov vo veku do 35 rokov. Poskytnutie dotácií je v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, je naviazané na členské výskumné centrá infraštruktúr Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI Roadmap).
     Konkrétni žiadatelia sa môžu hlásiť na stáže do:
- European XFEL (European X-Ray Free-Electron Laser Facility - Európske röntgenové laserové zariadenie na princípe voľných elektrónov),
- ESRF (European Synchrotron Radiation Facility – Európske zariadenie pre synchrotrónové žiarenie),
- ILL 20/20 (Institut Laue Langvin - Upgrade of the European Neutron Spectroscopy Facility - Inovácia nástroja európskych neutrónov spektroskopie),
- ESS – ERIC (European Social Survey – European Research Infrastructure Consortium - Európsky sociálny prieskum ako Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru),
- PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe - Partnerstvo pre pokročilé počítanie v Európe).
     Minimálna a maximálna výška dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie nie je vymedzená, avšak na jedného uchádzača môže byť v rámci žiadosti poskytnutých maximálne 10 900 € za 6 mesiacov. Obdobie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých v rámci dotácie bude od júna 2015 – do novembra 2015.
     Žiadosti môžu záujemcovia podávať do 17. apríla 2015 do 14:00 hod. na adresu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová 1, 813 Bratislava. Podrobnejšie informácie nájdete na: www.vedatechnika.sk.