» Aktuality » Európska značka pre jazyky 2018

Európska značka pre jazyky 2018

05.10.2018
Európska značka pre jazyky 2018
     Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zorganizovali spoločne slávnostnú ceremóniu, ktorá sa konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Slávnostná ceremónia bola vyvrcholením 16. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky, ktorá je iniciatívou Európskej komisie v oblasti jazykového vzdelávania.
     Hlavným cieľom ceremónie bolo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení Európska značka pre jazyky najkvalitnejším projektom, ktoré sa prihlásili do súťaže v rámci Výzvy 2018.
     Predsedníčka národnej poroty Eva Obžerová z MŠVVaŠ SR zhodnotila celkový priebeh 16. ročníka súťaže a kvalitu podaných projektov. Slávnostná ceremónia vyvrcholila udeľovaním ocenení nasledujúcim školám a ich projektom:
  
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Názov projektu: Jugendkonferenz: Europa ist hier – wo gehst du hin?
Hlavnou témou projektu bola otázka, prečo čoraz viac mladých ľudí zo Slovenska a Maďarska odchádza pracovať a žiť do zahraničia. Tomuto problému sa realizátori projektu venovali z viacerých aspektov. Zaujímala ich hospodárska situácia, ktorá je v obidvoch krajinách, možnosti a perspektívy, ktoré sú mladým ľuďom ponúknuté. No a samozrejme sa nevyhli aj problémom, ktoré takéto odchody spôsobujú krajine a ľuďom, ktorí sa rozhodli odísť.
Jazykom projektu bola nemčina a všetky stretnutia a prednášky sa realizovali v nemeckom jazyku, čím si žiaci zlepšovali svoje jazykové znalosti.

Základná škola, G. Bethlena, G.Bethlena 41, Nové Zámky

Názov projektu: Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe
Hlavným cieľom projektu Erasmus+ s názvom „Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe“ bolo vykoreniť šikanovanie a kyberšikanovanie zo školského prostredia. Jednotliví partneri projektu mali pred jeho začiatkom väčšie alebo menšie skúsenosti so šikanovaním alebo kyberšikanovaním v školskom prostredí a prostredníctvom projektu chceli rapídne znížiť jeho výskyt na školách.
Žiakom, ktorí boli hlavnými účastníkmi v projekte, sa dozvedeli o príznakoch šikanovania, čo robiť v prípade, že sa šikanovanie vyskytne. Žiaci mali takisto možnosť zlepšiť si svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

Názov projektu: Zo školy do kancelárie
V rámci projektu vykonalo 20 žiakov 4. ročníka odbornú prax vo firmách a podnikoch na Malte, počas 2 týždňov ich sprevádzali 2 učitelia, ktorí sa počas tohto obdobia tiež zdokonaľovali v anglickom jazyku. V tom istom období vycestovala s nimi aj skupina 4 učiteľov,  ktorí počas jedného týždňa vykonávali hospitácie na strednej odbornej škole St Martin´s College, kde sledovali využívanie metodiky CLIL na hodinách odborného vzdelávania a prípravy, inovatívne a najmodernejšie metódy vzdelávania, implementáciu sociálnych a multikultúrnych aspektov do vyučovacieho procesu.


16. ročník súťaže Európska značka pre jazyky 2018 organizovala SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci s partnermi a sponzormi podujatia: MŠVVaŠ SR, Zastúpením EK na Slovensku, Štátnym pedagogickým ústavom, Goethe inštitútom Bratislava, Francúzskym inštitútom na Slovensku, Talianskym kultúrnym inštitútom, Domom zahraničnej spolupráce Praha, vydavateľstvami Macmillan Education a Cambridge University Press, ktorí majú zásluhu na úspešnom priebehu celého podujatia. Partnerom aj sponzorom ďakujeme a víťazom 16. ročníka blahoželáme!
 
Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke iniciatívy: http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php .