» Aktuality » Ďalšia výzva na podporu projektov dunajského regiónu

Ďalšia výzva na podporu projektov dunajského regiónu

01.06.2015
Ďalšia výzva na podporu projektov dunajského regiónu
     START je iniciatíva Dunajskej stratégie, ktorej cieľom je podpora rozvoja a implementácie medzinárodných projektov v dunajskom regióne. Mesto Viedeň ako koordinátor prioritnej oblasti 10 Dunajskej stratégie, vyhlásilo druhú výzvu na predkladanie projektových návrhov.
     Budúci príjemcovia finančnej pomoci získajú pred-financovanie projektov, a tým aj možnosť pokryť projektové náklady od samého začiatku, čo je pomoc hlavne pre menšie organizácie s obmedzenými zdrojmi. Na budúce projekty je vyčlenených 450 000 eur.
     Podporované budú projekty  z krajín  podunajskej oblasti: Nemecko (Baden Würtemberg a Bavorsko), Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina. 
     Projekt, ktorý sa uchádza o financovanie, musí mať minimálne dvoch partnerov z dvoch rôznych uvedených krajín. Uchádzať sa môžu súkromné alebo verejné inštitúcie. Projekty musia byť zamerané na témy jednotlivých prioritných oblastí Dunajskej stratégie (viď. http://www.danube-region.eu/), musia byť vo verejnom záujme a mať makro-regionálny dopad. Dĺžka trvania projektu je 6 až 8 mesiacov. 
     Finančná podpora pre celú výzvu je 450 000 eur. Počíta sa s grantom max. 20 000 eur na 1 projekt. Žiadosti o podporu sa môžu podávať  online na stránke Prioritnej oblasti 10 Dunajskej stratégie  http://danube-capacitycooperation.eu/pages/start-call2 do 8.júla 2015 do 12.00 h. Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start.

     TAF-DRP je európska grantová schéma s cieľom podporiť prípravu projektov, prostredníctvom konzultačných služieb. Podporené budú projekty ktoré  majú potenciál, aby sa z nich stali konkurencieschopné koncepty projektov. Vybrané projekty musia byť realistické a realizovateľné, vo verejnom záujme a majú prispieť k plneniu cieľov  Dunajskej stratégie.
     Konzultačné služby budú poskytované zdarma pre vybraných žiadateľov až do výšky 10 000 EUR na 1 projekt. Dĺžka trvania pomoci je 6 mesiacov. Žiadosti a informácie sú dostupné na http://danube-capacitycooperation.eu/pages/taf-drp-2. Uzávierka prihlášok je 26.jún 2015, 12.00 h. Viac informácií nájdete na: http://danube-capacitycooperation.eu/pages/technical_assistance_facility-drp.