» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Chorvátsko

Chorvátsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a vládou CHR v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu
(Bratislava, 5. 5. 1995; platí od 5.5.1995 do 2000; platnosť sa automaticky predlžuje na 5-ročné obdobie; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 141/1998 Z. z.)

Dohoda medzi vládou SR a vládou CHR o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v SR a v ChR
(Bratislava, 16. 2. 1999; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 123/200 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2014 - 2017
(podpisany dna 1.12.2014 v Bratislave, plati od 31.12.2014 do 31.12.2017)