» Aktuality » Čerpanie štrukturálnych fondov je zrkadlom kvality projektov

Čerpanie štrukturálnych fondov je zrkadlom kvality projektov

05.06.2013
      Administratívne prieťahy, neoprávnené výdavky, či zmeny v zmluvách sa priamo podpisujú pod čerpanie štrukturálnych fondov. Aj preto agentúra rezortu školstva pre štrukturálne fondy – ASFEU, koncom mája organizovala informačné dni, ktoré boli zamerané na zvýšenie informovanosti o najčastejších chybách pri realizácii projektov.
     „Takéto informačné stretnutia so sebou prinášajú konkrétne príklady z praxe, vďaka ktorým sa budúci uchádzači o štrukturálne fondy dokážu ponaučiť a tak predchádzať problémom, ktoré by mohli sprevádzať realizáciu projektov,“ uviedol na margo podujatia minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. ASFEU vo forme konkrétnych návrhov usmernila viac ako 400 prijímateľov nenávratných finančných prostriedkov. Jej generálny riaditeľ Marián Kostolányi v tejto súvislosti uviedol: „Odporúčam všetkým prijímateľom  nenávratných finančných prostriedkov, aby efektívne predkladali žiadosti o platbu a správne realizovali proces verejného obstarávania, a tak aktívnym prístupom pomohli vyčerpať finančné príspevky vyčlenené pre prebiehajúce projekty. Iniciatívnym postojom pomôžu zvýšiť celkové čerpanie pridelených financií v rámci oboch operačných programov. Výsledok realizácie týchto projektov môže mať výrazný dopad na nastavenie ďalšieho programového obdobia.“
     Medzi časté chyby zistené auditmi pri kontrolách projektov patrí nedodržanie princípu transparentnosti a neprimeraná konkurenčná súťaž. Závažnými a opakujúcimi sa chybami je nadhodnotenie zazmluvnených výdavkov, neoprávnené nákupy didaktických pomôcok či nehospodárne a neefektívne využívanie finančných prostriedkov.
     Agentúra rezortu školstva pre štrukturálne fondy EÚ priebežne aktualizuje procesy, ktorými sa znižuje administratívna záťaž projektov čo v konečnom dôsledku napomáha realizátorom projektov pri ich realizácii.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra