» Aktuality » Cena za vedu a techniku 2014

Cena za vedu a techniku 2014

14.11.2014
Cena za vedu a techniku 2014
     Jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je i tento rok udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky. Po prvý krát sa odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
     Cieľom podujatia je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 13. novembra 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Ceny odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.
     „Podujatia Týždňa vedy a techniky umožnili verejnosti bližšie spoznať čaro ukryté v tejto oblasti vedy. Možnosť oceniť slovenských vedcov za ich prácu a dosiahnuté úspechy vnímam ako vítanú príležitosť predstaviť verejnosti vedcov a výskumníkov, na ktorých môže byť Slovensko hrdé“, povedal počas odovzdávania cien minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini.
 
Cena za vedu a techniku bola udelená v nasledujúcich kategóriách:
 
Osobnosť vedy a techniky
Ing. Ivan Janotka, CSc., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava.
     Za výskum a vývoj nových druhov cementov, návrh receptúr betónu, technológií betónu a transport betónu, odolnosť proti agresívnym médiám, diagnostika poškodeného betónu.
 
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Prírodné vedy)
 prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky.
     Za významný prínos v rozvoji slovenskej matematiky a za účasť na založení matematickej štatistiky na Slovensku. Významne sa podieľal na zavedení novej metodológie a geometrickej interpretácie nelineárnych štatistických modelov.
 
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Technické vedy)
Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Inštitút celoživotného vzdelávania, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
     Za celoživotné zásluhy pri výchove mladých pracovníkov vedy a výskumu pre automobilový priemysel a neoceniteľnú prácu pri propagácii a zviditeľňovaní úspechov automobilového priemyslu na Slovensku a v Európe.
 
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Lekárske vedy)
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., Imunologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
      Za rozvoj transplantačnej imunológie a rozvoj imunológie ako samostatného vedného odboru na Slovensku.
 
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (Pôdohospodárske vedy)
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
     Za celoživotné dielo v oblasti pôdoznalectva, mapovania pôd a klasifikácie pôd – aplikácia GIS metód, výskum antropogénnych (urbánnych) pôd a riešenie globálnych problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta.
 
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
doc. Ing. Michal Puškár, PhD., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra konštruovania, dopravy a logistiky
     Za prínos v oblasti výskumu nových metód a inovačných konštrukčných riešení pre zvýšenie účinnosti a redukciu emisií spaľovacích motorov.
 
Popularizátor vedy
Mgr. Andrea Putalová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava
     Za neúnavnú popularizáciu vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.
 
Vedecko-technický tím roka
Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU
     Za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jadrových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odolnosti konštrukčných materiálov. Najnovšie projekty zahŕňajú aj aplikácie spektroskopických metód (PAS, DB, MS, BNM) v oblasti výskumu zmien v mikroštruktúre materiálov nových generácií jadrových reaktorov IV. generácie (Allegro), ako aj fúznych reaktorov.
 
     V rámci podujatia boli odovzdané aj Ceny Slovenskej akadémie vied, Cena Slovenskej rektorskej konferencieCena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností - Propagátor vedy a techniky. Zástupca spoločnosti Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny ENEL odovzdal Cenu Aurela Stodolu.
     Všetky informácie o odovzdávaní ceny za vedu a techniku v roku 2014 nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii hlavné podujatia.

Foto: CVTI SR