» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Apríl 2013

Apríl 2013

Dňa 25.4.2013 sa vykonala úprava v rozpočte v krajoch Trenčín a Nitra v dôsledku zmeny zriaďovateľa MŠ (z Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemšová na Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra) na základe rozhodnutia o zmene v sieti škôl a školských zariadení.

Dňa 9.4.2013 predložil ÚIPŠ v Bratislave opravu výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  Vo výkaze bol opravený počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2012. Oprava sa vykonala v kraji Trnava (obec Veľké Dvorníky) a v kraji Prešov (obec Čirč). Uvedeným zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2013.
 
Úprava v rozpočte sa vykonala aj v krajoch Žilina a Prešov v dôsledku zmeny zriaďovateľa MŠ (z Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Martine na Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. v Prešove) na základe rozhodnutia o zmene v sieti škôl a školských zariadení.