» Aktuality » 55 miliónov eur na skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl a SAV z OP Výskum a vývoj

55 miliónov eur na skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl a SAV z OP Výskum a vývoj

16.11.2011

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila dnes 16. novembra 2011 v rámci operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom „Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu".
    
Výzva s kódom OPVaV-2011/5.1/04-SORO je štvrtou výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Oprávnenými žiadateľmi o NFP sú verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a Slovenská akadémia vied. Žiadateľom o NFP z celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja, môžu byť prerozdelené finančné prostriedky vo výške 55 mil. eur, pričom minimálna výška NFP predstavuje 1 mil. eur a maximálna 4 mil. eur na jeden projekt.
     Projekty predložené do ASFEU v rámci uvedenej výzvy môžu byť zamerané na rekonštrukciu, prípadne rozširovanie objektov, na výstavbu nových budov a dostavbu rozostavaných budov, ako aj na modernizáciu vnútorného vybavenia objektov. Dĺžka realizácie projektov finančne podporených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja môže byť maximálne 30 mesiacov. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 27. február 2012.
     ASFEU bude organizovať k podmienkam vyhlásenej výzvy a bližším informáciám k tvorbe projektov informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP a verejnosť. Pracovníci ASFEU oboznámia účastníkov seminárov aj s podrobným opisom projektu, rozpočtom projektu, postupom k vyplneniu žiadosti o NFP, oprávnenými a neoprávnenými výdavkami a ukazovateľmi projektu. Presné termíny a miesta konania seminárov budú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, kde záujemcovia nájdu úplné znenie výzvy aj s prílohami. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na www.asfeu.sk.

Bratislava 16. november 2011