» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a v konzervatóriách » Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (20. novembra 2012)

Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (20. novembra 2012)

(20. novembra 2012)

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo dňa 20. novembra 2012 „Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách a konzervatóriách v Slovenskej republike v školskom roku 2011/2012“.