» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » Výzvy na predkladanie dopytovo –orientovaných projektov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – opatrenie 2.2) » 01.04.2014 Výzva OPV- 2014/2.2/01 - Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

01.04.2014 Výzva OPV- 2014/2.2/01 - Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“.


Kód výzvy: OPV-2014/2.2/01


Oprávnenými žiadateľmi v rámci vyhlásenej výzvy sú nasledovné subjekty verejného sektora:
 

  • verejné vysoké školy
  • štátne vysoké školy

 
ktoré sú zároveň akreditované na poskytovanie špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.
 


Dátum uzávierky výzvy: 02. jún 2014

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ