Informácie pre rodičov

 Výber školy

V prvom rade je vhodné, aby rodič získal čo najviac relevantných informácií o škole z oblastí: 
 • úspešnosť absolventov školy,
 • zameranie školy, jej špecializácia na vybrané oblasti, školský vzdelávací program:                                    
  rozsah vyučovania informatiky, IKT vybavenie školy,
  koľko vyučovacích hodín cudzieho jazyka (a akého) škola ponúka,
  aká je ponuka mimoškolskej činnosti - záujmové útvary, doplnkové jazykové vzdelávanie,          
  aké projekty na škole prebiehajú,
  ponuka plaveckých, korčuliarskych, lyžiarskych výcvikov, škola v prírode,
  vybavenosť tried učebnými pomôckami, atď.,
 • osobne vedeným rozhovorom s vedením školy získať informácie o škole,                 
 • využiť deň otvorených dverí na škole na získanie informácií o atmosfére v škole, o dianí v škole, o kvalite spolupráce s rodičmi,
 • dopravná dostupnosť školy od miesta bydliska žiaka,
 • ako je zabezpečená organizácia vyučovania na prvom stupni, 
 • koľko má škola odborných zamestnancov,  
 • možnosti integrácie žiakov,
 • materiálno technické vybavenie školy – budovy, šatne, jedáleň, telocvičňa, toalety,
 • úroveň spolupráce školy s externým prostredím,
 • spolupráca školy s inými školami v regióne a mimo regiónu.
 
Povinná školská dochádzka

Určujúcim kritériom pre určenie spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky v Slovenskej republike je trvalý pobyt žiaka, nie jeho občianstvo.
 1. Vzdelávanie žiaka s trvalým pobytom v Slovenskej republike
 V prípade miesta trvalého pobytu žiaka na Slovensku je žiak pri plnení povinnej školskej dochádzky povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi platnými na Slovensku.
 
Plnenie povinnej školskej dochádzky v školách  je upravené nasledovne:
-  nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky,
-  povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak   
   dovŕši 16. rok veku,
-  povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť; školskou spôsobilosťou sa rozumie súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok na základe žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
-  žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
 
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dcéra začať plniť povinnú školskú dochádzku. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
 
Základná škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje:
 • o žiakoch v rozsahu -  meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť a národnosť,
 • o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu - meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.
Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.
Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.
 
V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatíriaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.
 
O povolenie vzdelávania v škole mimo územia Slovenskej republiky písomne požiada zákonný zástupca riaditeľa kmeňovej školy. V žiadosti uvedie: 
 • meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
 • rodné číslo žiaka,
 • adresu bydliska v zahraničí,
 • názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa.
Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné zošity.
 
Zákonný zástupca je povinný  do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predložiť riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní.
Žiak môže, ale nemá povinnosť,na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.
Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
  

    2.  Vzdelávanie žiaka s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

V prípade miesta trvalého pobytu žiaka mimo územia Slovenskej republiky plní žiak povinnú školskú dochádzku v súlade  s platnými právnymi predpismi v krajine trvalého pobytu. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku