Zrušenie súťaží POZNAJ SLOVENSKÚ REČ a PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD - šk. r. 2020/2021

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

zrušuje pre školský rok 2020/2021 všetky postupové kolá súťaží 

PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – SZÉP MAGYAR BESZÉD a POZNAJ SLOVENSKÚ REČ.

Odôvodnenie:

Štátny pedagogický ústav, ako gestor súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč, na základe vyjadrenia členov celoštátnych odborných komisií uvedených súťaží oznámil Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 18.2.2021 listom č. ŠPÚ-410-475-798/2021 zo dňa 16.02.2021 rozhodnutie celoštátnych odborných komisií súťaží Poznaj slovenskú reč a Pekná maďarská reč v zmysle ktorého navrhol zrušenie všetkých kôl uvedených súťaží v školskom roku 2020/2021.
O zrušení uvedených súťaží sa rozhodlo v zmysle Čl. 4 Smernice č. 23/2017 o súťažiach len pre školský rok 2020/2021 vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku