Zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 108a ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na návrh prevádzkovateľa centrálneho regitra evidencie publikačnej činnosti vydáva zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie. 

Predmetný zoznam nie je zoznamom všetkých vydavateľstive, ktoré vykonávajú recenzné konanie a ide len o zoznam na účely evidencie bibliografických záznamov v centrálnom registri publikačnej činnosti. Zoznam sa na základe podnetov zo strany autorov priebežne aktualizuje. 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku