Zoznam právnych predpisov upravujúcich činnosť Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní

 Posúdenie štúdia v zahraničí
 • Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku  na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v Slovenskej republike (§ 4 ods. 1)
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (§ 10 ods. 1 a 5)
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 11 ods. 7 písm. a)
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (§ 37 ods. 2 písm. a)
 • Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania
 Uznávanie ukončeného vzdelania
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o  uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 30/2018 Z. z. o doplňujúcej skúške
 Bilaterálne dohody na akademické účely (pokračovanie v štúdiu)
 • Oznámenie č. 249/2020 Z. z.  Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
 • Oznámenie č. 153/2020 Z. z.  Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov
 • Oznámenie č. 318/2015 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine
 • Oznámenie č. 60/2015 Z. z. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
 • Oznámenie č. 123/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike
 • Oznámenie č. 328/2000 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike
 • Oznámenie č. 143/2005 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva
 • Oznámenie č. 3/2006 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej  republike a v Poľskej republike
 • Oznámenie č. 236/1999 Z. z. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku
Potvrdenie spôsobilosti
 • Zákon č. 422/2015 Z. z. o  uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 Apostille
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 129/2006 Z. z. o vyhlásení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
 • Oznámenie č. 213/2002 Z. z. Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
Medzinárodný kontext:
Smernice
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií
 • Smernica Rady 2006/100/ES, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011)
 • Smernica Rady 2013/25/EÚ, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú.v. EÚ L 316, 14. 11. 2012) v platnom znení
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/983 z 24. júna 2015 o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (Ú.v. EÚ L 159, 25. 6. 2015)
Deklarácie a dohovory
Bolonská deklarácia z 19. júna 1999
Lisabonský dohovor (Oznámenie č. 145/2000 Z. z. Dohovor o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne z 11. apríla 1997)
Haagsky dohovor (Oznámenie č. 213/2002 Z. z. Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961)
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku