Zoznam kontaktných adries odboru koordinácie vedy a techniky na vysokých školách

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách (OKVTVŠ) je od 1.8.2019 organizačne presunutý pod sekciu vedy a techniky (do 31.7.2019 bol odbor vedy a techniky na vysokých školách súčasťou sekcie vysokých škôl) a zároveň bol upravený aj jeho názov. OKVTVŠ sídli na 5. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava. Súčasne došlo aj k zmene telefonických kontaktov zamestnancov odboru.

Korešpodenčná adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
odbor koordinácie vedy a techniky na VŠ - sekcia vedy a techniky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Mgr. Jozef Maculák
riaditeľ odboru
Tel. č.: 02/59 374 755
E-mail: jozef.maculak@minedu.sk

PhDr. Katarína Hamarová
KEGA č. 2 a 3
VEGA č. 11
koordinátorka evidencie a verifikácie výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ
Tel. č.: 02/59 374 759
E-mail: katarina.hamarova@minedu.sk

Mgr. Sevda Eljeziová
VEGA č. 4, 8 a 9
KEGA č. 1 a 4
Tel. č.: 02/59 374 758
E-mail: sevda.eljeziova@minedu.sk

Mgr. Miriama Fabianová
VEGA č. 5, 10 a 12
Tel. č.: 02/59 374 756
E-mail: miriama.fabianova@minedu.sk

Ing. Ján Kysucký
VEGA č. 1, 2, 3, 6, 7 a 13
Tel. č.: 02/59 374 757
E-mail: jan.kysucky@minedu.sk


On-line systém e-VEGA

Systém e-VEGA prevádzkovaný MŠVVaŠ SR a SAV slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu VEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií VEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov projektov.

On-line systém e-KEGA

Systém e-KEGA na Portáli vysokých škôl slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu KEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií KEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov za vysoké školy.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku