Znalosť jazyka

Žiadateľ o uznanie odbornej kvalifikácie  je povinný ovládať štátny jazyk v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.
 
Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania sa vždy overí skúškou. Pri inom regulovanom povolaní sa overenie ovládania štátneho jazyka skúškou vykoná, ak existujú odôvodnené pochybnosti o dostatočnom rozsahu ovládania štátneho jazyka.
 
Žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie štátneho jazyka, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo štátneho jazyka.
 
Overenie ovládania štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania skúškou sa vykonáva po rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie alebo po vydaní európskeho profesijného preukazu.
 
Skúška sa vykonáva pred trojčlennou komisiou, ktorej členov vymenúva príslušný orgán. Predseda komisie má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra alebo je absolventom učiteľského študijného programu, v rámci ktorého bol predmetom slovenský jazyk a literatúra. Ďalší dvaja členovia komisie sú kvalifikovaní odborníci na výkon príslušného regulovaného povolania.
 
O priebehu a výsledku overovania ovládania štátneho jazyka skúškou sa vyhotovuje zápisnica v deň overovania ovládania štátneho jazyka. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie.
 
Na základe uznesenia komisie vydá príslušný orgán žiadateľovi rozhodnutie o ovládaní štátneho jazyka na výkon predmetného regulovaného povolania.
 
Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, príslušným orgánom na účely overenia ovládania štátneho jazyka skúškou je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Bližšie informácie si môžete nájsť tu: http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-statny-jazyk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku