Zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže

  • Dátum: 28.11.2018
Dňa 20.  novembra 2018 (utorok) sa v priestoroch IUVENTY – Slovenský inštitút mládeže uskutočnilo zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže. Na stretnutí boli prítomní zástupcovia štátnej sféry, ako aj zástupcovia samosprávnych krajov, miestnej samosprávy a mimovládnych organizácií. Zasadnutie otvorili riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu PhDr. Ivan Hromada, PhD., ktorý je zároveň predsedom  medzirezortnej pracovnej skupiny a Mgr. Henrieta Holúbeková, ako tajomníčka. Spoločne prejavili záujem o priateľský prístup a otvorenú komunikáciu členov, ktorá má viesť k ďalšej aktívnej spolupráci. Stretnutie sa nieslo v pozitívnom duchu aj vďaka tomu, že si členovia skupiny hneď na začiatku stanovili svoje očakávania, ale aj to, aký môže byť ich osobný vklad a prínos k danej tematike.

V úvode stretnutia  prebehlo vzájomné predstavenie členov medzirezortnej pracovnej skupiny a  priblíženie ich úloh. Členovia následne diskutovali o návrhu Akčného plánu pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016-2020 v rokoch 2019-2020, ktorý bol vypracovaný Odborom mládeže MŠVVaŠ v spolupráci s IUVENTOU na základe konzultácií s odborníkmi. Na základne vlastných skúseností tak prispeli svojimi názormi a postrehmi k pripravovanému dokumentu, ktorý je dôležitý pre zabezpečenie napĺňania cieľov politiky mládeže v nadchádzajúcich dvoch rokoch.

Pre zabezpečenie efektívnejšej diskusie bolo tohtoročné zasadnutie koncipované tak, aby členovia dostali priestor hlbšie sa vyjadriť a spolupracovať aj v rámci troch pracovných skupín. V menších skupinách tak prebehla diskusia o vybraných aspektoch  návrhu novej legislatívnej úpravy oblasti práce s mládežou v troch konkrétnych oblastiach:

 
1.)Centrá mládeže
2.)Kompetencie VÚC, obcí a miest a mestský mládežnícky parlament
3.)Financovanie práce s mládežou

Každá zo skupín identifikovala aké sú z ich pohľadu potenciálne riziká týkajúce sa danej témy, ale najmä čo je potrebné urobiť pre dosiahnutie stanovených cieľov a úspešnosti opatrení. Jednotlivé závery boli následne prezentované ostatným členom medzirezortnej pracovnej skupiny.

Zástupcovia Odboru mládeže MŠVVaŠ na záver vyjadrili svoje poďakovanie za aktívny prístup členom medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá bude naďalej spolupracovať pri napĺňaní štátnej politiky v oblasti mládeže na základe jej poslania.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku