Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

16.09.2014
Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na efektívnu a komplexnú prípravu opatrení smerujúcich k napĺňaniu Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila 23. apríla 2014. Uznesením vlády SR č. 192/2014 bolo uložené viacerým ústredným orgánom štátnej správy zabezpečovať napĺňanie cieľov stratégie prostredníctvom konkrétnych opatrení a účelových projektov a pravidelne informovať v spolupráci s Medzirezortnou pracovnou skupinou pre štátnu politiku v oblasti mládeže ministra školstva, vedy, výskumu a športu o stave ich plnenia. Podieľať sa na napĺňaní stratégie bolo v uznesení vlády odporučené aj viacerým sektorom, ktorých činnosť súvisí s kvalitou života mladých ľudí.
      
Schválený materiál nadväzuje na priority predchádzajúcej koncepcie štátnej politiky v oblasti mládeže, ale vytvára aj nový rámec podpory a rozvoja pre mladých ľudí do 30 rokov na Slovensku. Základnými témami stratégie sú tematické oblasti Stratégie  EÚ pre mládež: vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna inklúzia, participácia, dobrovoľníctvo, zdravie a zdravý životný štýl, tvorivosť, mládež a svet a práca s mládežou. Piliermi Stratégie sú investovanie do mládeže a posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti. Stratégia určuje strategické ciele, ktorých úlohou je vytvárať viac príležitostí pre mládež vo vzdelávaní a zamestnaní, zlepšovať prístup mladých ľudí k rozhodovacím procesom, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života, a podporovať plnú participáciu mladých ľudí na živote spoločnosti, ako aj vzájomnú solidaritu medzi spoločnosťou a mladými ľuďmi.
 
Medzirezortná pracovná skupina je vhodnou platformou, ktorá bude predovšetkým umožňovať vznik projektov pre mládež, ktoré si vyžadujú úzku spoluprácu viacerých sektorov. Jej úlohou je tiež posudzovať a pripomienkovať tie opatrenia na realizáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži, ktoré vyžadujú koordináciu čiastkových činností viacerých subjektov, posudzovať prijaté návrhy a predkladať vlastné návrhy opatrení a navrhovať priority v jednotlivých oblastiach štátnej politiky. Mala by tiež poskytovať priestor na výmenu informácií o plnení opatrení pri napĺňaní  štátnej politiky vo vzťahu k  mládeži v jednotlivých oblastiach a vzájomnú spoluprácu. Ministerstvo školstva má v oblasti mládeže už predchádzajúce skúsenosti s medzirezortnou a medzi sektorovou spoluprácou, napr. aj pri tvorbe súčasnej stratégie alebo každé štyri roky pri vypracúvaní správy o mládeži. Členovia tejto platformy majú veľmi dôležitú úlohu smerom k mládeži. Od ich odbornej a profesionálnej aktivity bude záležať ako sa v nasledujúcich rokoch bude dariť zvyšovať kvalitu života mladých ľudí, ich rozhodnutia sa budú týkať takmer 2 miliónov občanov, pretože toľko mladých ľudí do 30 rokov dnes žije v Slovenskej republike.
 
Na prvom zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny dňa 16. septembra 2014 v priestoroch IUVENTY na Búdkovej ul. v Bratislave bol  odovzdaný menovací dekrét jej 34 členom, ktorí boli nominovaní za účelom realizácie cieľov stratégie ako zástupcovia ministerstiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a ďalších významných subjektov v oblasti podpory mladej generácie. Na zasadnutí bola prezentovaná tvorba a prijatie stratégie a predstavený spôsob napĺňania strategických cieľov v nasledujúcich 7 rokoch formou účelových projektov. V rámci napĺňania opatrení stratégie je potrebné nastaviť si indikátory, ktorými bude možné sledovať a vyhodnocovať plnenie stratégie. Na zasadnutí boli členom priblížené názorným príkladom, ktorý v rámci medzirezortnej spolupráce v súčasnosti používa IUVENTA. Tiež bol prezentovaný projekt štruktúrovaného dialógu v oblasti mládeže „Za jedno lano“ (www.zajednolano.sk) , ktorý je realizovaný v rámci spolupráce viacerých sektorov a jeho zámerom je hľadanie spoločného slovníka, aby si tvorcovia politiky a mladí ľudia navzájom porozumeli. Členovia diskutovali a dávali návrhy k predloženému návrhu organizačného a rokovacieho poriadku medzirezortnej pracovnej skupiny a v nasledujúcich dňoch prebehne hlasovanie formou  per rollam  o jeho schvaľovaní. V závere zasadnutia boli navrhnuté pre členov úlohy týkajúce sa identifikácie medzirezortných a medzi sektorových opatrení súvisiacich so strategickými cieľmi a štádium ich realizácie, resp. prípravy a zistenia indikátorov, ktoré sa už sledujú v rámci rezortov a súvisia s cieľmi stratégie. Ďalšie zasadnutie je plánované na november 2014.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku