Zasadal Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 - 2020

  • Dátum: 11.05.2018

Riadiaci výbor Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len „riadiaci výbor“) sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na zabezpečenie koordinácie Programov pre mládež na roky 2014 – 2020, monitorovania priebehu významných podujatí prijímateľov dotácie a efektívneho a komplexného operatívneho manažmentu  aktívnych projektov v rámci programov. Riadiaci výbor sa schádza  v štyroch zloženiach nasledovných programov: PODPORA mládežníckych organizácií, HLAS mladých, SLUŽBY pre mladých 1 a SLUŽBY pre mladých 2.

Predsedom riadiaceho výboru je riaditeľ odboru mládeže, stálymi členmi sú zástupcovia odboru mládeže a IUVENTY – Slovenský inštitút mládeže a dočasnými členmi zástupcovia občianskych združení vymenovaní na dobu účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na projekt v rámci príslušných programov. Riadiaci výbor je vhodnou platformou na predkladanie iniciatívnych návrhov a pripomienok smerujúcich k napĺňaniu jeho poslania a poskytuje priestor na výmenu informácií v oblasti podpory a práce s mládežou.

Na prvom zasadnutí riadiaceho výboru programu PODPORA mládežníckych organizácií, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. mája 2018 v priestoroch IUVENTY - Slovenský inštitút mládeže na Karloveskej ul. v Bratislave, bol  odovzdaný menovací dekrét jej členom, ktorí boli nominovaní za účelom realizácie cieľov riadiaceho výboru. Na zasadnutí boli prezentované významné aktivity prítomných občianskych združení detí a mládeže v roku 2018, predseda výboru informoval o aktuálnych témach a udalostiach mládežníckej politiky na Slovensku a v zahraničí a vyzval zástupcov občianskych združení k participácii pri príprave novely zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou. Riadiaci výbor bude opäť zasadať v dňoch 23. a 24. mája 2018 k programom HLAS mladých, SLUŽBY pre mladých 1 a SLUŽBY pre mladých 2.
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku