Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Vzdelávanie cudzincov - Education of foreigners

V nasledujúcich subsekciách sa nachádzajú pravidelne aktualizované informácie o vzdelávaní cudzincov.

Current information on education of foreigners can be found in these subsections.
  • Užitočné odkazy - Useful links
  • Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií - Recognition of certificates of education and professional qualifications
  • Vzdelávanie dospelých cudzincov - Education of adult foreigners
  • Vzdelávanie detí cudzincov - Education of children of foreigners