Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Výzva OPVaV-2013/4.2/09-RO na prekladanie žiadosti o NFP

09.07.2013
Dňa 09. 07. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji s názvom "VYBUDOVANIE UNIVERZITNÝCH VEDECKÝCH PARKOV A VÝSKUMNÝCH CENTIER ", kód výzvy OPVaV-2013/4.2/09-RO.