Výzva na predloženie žiadosti záujemcu - odborníka o členstvo v komisii Ministerstva školstva SR pre Program podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007

     Ministerstvo školstva SR, odbor detí a mládeže týmto vyzýva záujemcov o odbornú činnosť vo výberovej komisii, menovanej ministrom školstva na posudzovanie žiadostí Programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007.

     Záujemca o členstvo v komisii musí mať najmenej 18 rokov a najneskôr do 18. mája 2007 zaslať podpísaný motivačný list a štruktúrovaný životopis, čím bude deklarovať svoj záujem a odbornú prípravu, resp. získané skúsenosti v predmetnej oblasti, ktoré vyžaduje odborné posúdenie žiadostí v programe participácie.

     Podľa počtu prihlásených žiadostí bude ministrovi školstva predložený návrh na najmenej 5 alebo najviac 9 členov komisie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku