Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2015

 
Zverejnenie výsledkov
Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení  na rok 2015
 
     V rámci Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2015(ďalej len „výzva“) bolo sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR doručených 27 žiadostí.

     Jednotlivé žiadosti boli odborne posúdené 9 člennou odbornou komisiou na posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení  na rok 2015 (ďalej len „komisia“). Zloženie a činnosť tejto komisie upravuje Štatút komisie na posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2015.

     Z predložených žiadostí boli vyradené 4 žiadosti, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Podmienky výzvy splnilo 23 oprávnených žiadateľov/žiadateliek. Z hodnotených žiadostí komisia vybrala 15 na pridelenie dotácie, ktorej výšku schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Súbor typu pdf Schválená dotácia
Súbor typu pdf Neschválená dotácia 
Súbor typu pdf Zoznam členov komisie


     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu v oblasti vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len„odborné časopisy“). Dotácie sa poskytujú v oblasti podľa §6c ods.1 písm. c) zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 

Základný cieľ

     Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 18. apríla 2015.