» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016 » Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2016“

Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2016“

 
ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV


V rámci Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2016“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 29 projektov s celkovou požadovanou sumou 391478 €.

Z predložených projektov bolo komisiou na hodnotenie projektov predložených v rámci výzvy vybraných 21 projektov s celkovou sumou 294301 €, ktoré minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválil.
 
  zoznam schválených projektov


  zoznam projektov, ktoré nespĺňajú podmienky výzvy


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na financovanie rozvojových projektov zameraných podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie v základných školách alebo v špeciálnych triedach základných škôl alebo v základných školách pre žiakov so zdravotným postihnutím a špeciálnych základných školách.
     V roku 2016 je podpora zameraná na zabezpečenie odstránenia stavebných bariér v základných školách regionálneho školstva, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania týchto žiakov.
     Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do 8. apríla 2016.