Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu HLAS MLADÝCH

  • Dátum: 20.10.2017
Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s IUVENTOU uskutočnili reformu programu HLAS MLADÝCH a pripravili výzvu, ktorej cieľom je registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH na roky 2018 – 2020. Účelom výzvy je podpora mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, pričom zabezpečujú reflexiu ich potrieb v politikách, zvyšujú úroveň ich participácie, posilňujú ich reprezentáciu a zabezpečujú zber podnetov pre tvorbu mládežníckej politiky, k čomu vytvárajú partnerstvá. Uzávierka predkladania žiadostí je v piatok 24. novembra 2017. Výzva je dostupná v sekcii Aktuálne výzvy
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku