Výzva na predkladanie projektov na podporu výskumno-vývojových (VaV) kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06


Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu výskumno-vývojových (VaV) kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06.
Výzva je v rámci špecifického cieľa 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.
Miestom realizácie projektov sú všetky kraje Slovenskej republiky, mimo Bratislavského kraja. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku