Výzva na predkladanie projektov na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07


Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu výskumno-vývojových (VaV) kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie.

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07


 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku