Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka 2020/2021

Cieľ Štipendia Martina Filka

Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe (§ 36 ods. 3 písm. d) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.
V rámci Štipendia Martina Filka je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole (ďalej len „štúdium“), pričom ako protihodnotu sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky v štátnej správe.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium na zahraničnej vysokej škole), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa uskutočňovaného dennou formou štúdia (§ 53 a § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v podporovaných študijných oblastiach. V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2020/2021 (ďalej len „výzva“) je možné podať len jednu žiadosť.
Vysoké školy, na ktorých sa študenti uchádzajú o štúdium, na ktoré sú študenti prijatí, alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2019  alebo do 200. miesta vrátane, v rebríčku RePEc.

Termín podania žiadosti

Žiadosť o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2020/2021 (ďalej len „žiadosť“) spolu s naskenovanými prílohami je potrebné zaslať elektronicky najneskôr do 30. apríla 2020 (pondelok) na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk. V predmete e-mailu je potrebné uviesť označenie „Štipendium Martina Filka“. Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je 7 MB. Na žiadosti, ktoré budú doručené po 30. apríli 2020, sa nebude prihliadať. Pri žiadostiach je rozhodujúci čas doručenia.

Podporované študijné oblasti a ponúkané pozície

Uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2020 sa uskutočňuje výber na 24 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili:
Ministerstvo financií SR,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstvo životného prostredia SR,
Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR,
Úrad vlády SR,
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Špecifikácia pozícií, tak ako ich predložilo príslušné ministerstvo/Úrad vlády SR/Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, je uvedená v prílohe.

Výberový proces

Výber oprávnených žiadateľov bude prebiehať v dvoch kolách. Prvému kolu predchádza posúdenie žiadostí z hľadiska súladu žiadostí s kritériami výzvy a administratívna kontrola žiadostí. V prípade doručenia chybnej alebo neúplnej žiadosti bude žiadateľ e-mailom vyzvaný na opravu alebo doplnenie žiadosti, a to v lehote troch pracovných dní od doručenia výzvy. Žiadosť, ktorá nebude opravená alebo doplnená v uvedenej lehote, bude z hodnotiaceho procesu vyradená. Rovnako bude z hodnotiaceho procesu vyradená žiadosť, ktorá nie je v súlade s kritériami výzvy.

Prvé kolo

Žiadosti, ktoré splnia formálne požiadavky, budú posúdené dvomi externými hodnotiteľmi, na základe nasledujúcich kritérií:
 • umiestnenie študijnej oblasti v rebríčku Times Higher Education,
 • celkové študijné náklady,
 • ovládanie spracovania dát, analytického a koncepčného myslenia,
 • životopis a motivačný list.
Do druhého kola postúpi 9 žiadateľov, ktorí získajú v prvom kole najvyšší počet bodov.

Druhé kolo

O konečnom pridelení štipendia rozhodne Komisia na posúdenie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka (ďalej len „komisia“) na základe osobného pohovoru, ktorý je plánovaný na 11. júna 2020 (štvrtok). Termín je orientačný. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si vyhradzuje právo termín konania osobných pohovorov zmeniť. Pozvánka na pohovor bude vybraným žiadateľom zaslaná e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred jeho konaním. Pohovor sa uskutoční v Bratislave, presné miesto a čas budú oznámené v pozvánke.
Komisia bude zložená zo zástupcov ministerstiev, Úradu vlády SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktoré budúce pracovné pozície (ďalej len „pozície“) ponúkajú. Predsedom komisie bude zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Členovia komisie zohľadnia celkový profil uchádzača a jeho vystupovanie, pričom každý člen komisie bude uchádzačov hodnotiť samostatne v súlade s preferenciami príslušného ministerstva, Úradu vlády SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktoré zastupuje.
Žiadateľ bude po osobnom pohovore vyzvaný na určenie svojich preferencií v rámci ponúkaných pracovných pozícií.
Na poskytnutie štipendia nie je právny nárok. Na ponúkanú pozíciu nemusí byť vybraný žiadny zo žiadateľov.

Trvanie podpory a výška štipendia

Štipendium môže podporiť najviac štyri semestre/šesť trimestrov štúdia, a to aj, ak je (štandardná) dĺžka štúdia príslušného študijného programu viac ako dva roky. Náklady spojené so štúdiom si po uplynutí podporného obdobia hradí štipendista z vlastných zdrojov, bez ohľadu na záväzok odpracovať tri roky v štátnej správe.
Plánovaný objem finančných prostriedkov vyčlenených na štipendium na akademický rok 2020/2021 je spolu 178 000 eur. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom.
Štipendium sa poskytuje na nasledovné náklady spojené so štúdiom: školné, životné náklady, cestovné, náklady na nákup odbornej literatúry, zdravotné poistenie a cestovné poistenie.
O štipendium sa môžu uchádzať aj žiadatelia, ktorí už majú časť študijných nákladov pokrytú z iných finančných zdrojov. Táto skutočnosť nemá vplyv na záväzok štipendistu odpracovať tri roky v štátnej správe. Pri posudzovaní celkových študijných nákladov sa v takomto prípade zohľadní len čiastka, o ktorú sa žiadateľ uchádza v rámci tohto grantového programu.
Štipendium na školné sa poskytuje na úhradu školného a poplatkov spojených so štúdiom uhrádzaných vysokej škole. Na základe podkladov od žiadateľa tieto platby uhradí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR priamo na účet vysokej školy. V prípade, že žiadateľ už školné na akademický rok 2020/2021 uhradil, bude mu na základe relevantných dokladov táto úhrada refundovaná.
Štipendium na životné náklady sa poskytuje vo výške štipendií poskytovaných študentom v Národnom štipendijnom programe podľa štátu štúdia. Štipendium sa poskytuje najviac počas desiatich mesiacov v priebehu jedného akademického roka.
Štipendium na cestovné náklady sa poskytuje na dve jednosmerné cesty alebo jednu spiatočnú cestu štipendistu do a z miesta štúdia počas jedného akademického roka v závislosti od skutočných výdavkov. Hodnota štipendia na cestovné náklady sa pre študentov študujúcich na vysokých školách v Európe určuje na max. 300,-eur/rok, a pre študentov študujúcich na vysokých školách mimo Európy na max. 1500,-eur/rok.
Štipendium na nákup odbornej literatúry sa poskytuje vo výške 200 eur ročne.
Štipendium na náhradu nákladov na zdravotné poistenie a cestovné poistenie spojených so študijným pobytom sa poskytuje v obvyklej výške.

Žiadosť a povinné prílohy

Žiadosť sa predkladá na formulári, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
Povinnou súčasťou elektronickej žiadosti sú nasledujúce prílohy:
 • kópia potvrdenia o uchádzaní sa, prijatí alebo o štúdiu na vybranej zahraničnej vysokej škole,
 • kópia potvrdenia o výške školného určeného vysokou školou,
 • podpísaný štruktúrovaný životopis,
 • podpísaný motivačný list (max. 2 strany formátu A 4, písmo Times New Roman veľkosti 12, s informáciami, prečo sa žiadateľ rozhodol študovať na danej vysokej škole, akú má predstavu o svojom uplatnení v štátnej správe, ako pri tomto uplatnení využije získané vzdelanie a aké vlastnosti/zručnosti z neho robia najvhodnejšieho kandidáta),
 • kópia diplomu preukazujúceho doteraz najvyššie dosiahnuté vzdelanie a ďalších relevantných dokladov o vzdelaní (jazykové certifikáty a pod.) (Nevyžadujú sa úradne osvedčené kópie.).
K dokumentom, ktoré nie sú vyhotovené v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku, je potrebné priložiť aj ich preklad do štátneho  (Nevyžaduje sa úradný preklad, ani preklad overený notárom.).

Zverejnenie výsledkov

Oznámenie celkových výsledkov výberového procesu sa predpokladá do jedného týždňa od rokovania komisie.
Výsledky výberového procesu spolu s dosiahnutým počtom bodov budú uchádzačom oznámené písomne. S vybranými uchádzačmi bude uzatvorená zmluva o udelení štipendia a o spolupráci (ďalej len „zmluva“), ktorej vzor tvorí prílohu.
Zoznam všetkých uchádzačov spolu s dosiahnutým počtom bodov a pracovnou históriou v štátnej správe bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Práva a povinnosti podporených štipendistov

S vybranými uchádzačmi o štipendium bude uzatvorená zmluva. Zmluva bude obsahovať záväzok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uhradiť náklady štúdia a záväzok príslušného ústredného orgánu štátnej správy, ktorí o vybraného uchádzača prejavili záujem, poskytnúť štipendistovi po ukončení štúdia štátnozamestnanecké miesto. Štipendista sa podpísaním zmluvy zaviaže, že za odplatu odpracuje najmenej tri roky na ponúknutom štátnozamestnaneckom mieste.
Po uzatvorení zmluvy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uhradí školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2020/2021 a začne poskytovať štipendistovi štipendium.
Ak v čase predpokladaného nástupu štipendistu na príslušné ministerstvo/Úrad vlády SR/Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, vznikne komplikácia, pre ktorú ho nebude možné zamestnať, bude sa hľadať možnosť jeho umiestnenia na inom ústrednom orgáne štátnej správy. Štipendista sa v zmluve zaviaže akceptovať aj inú ponúknutú pracovnú alternatívu.
Ak príslušné ministerstvo/Úrad vlády SR/Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nebude môcť štipendistovi po úspešnom ukončení štúdia ponúknuť štátnozamestnanecké miesto a ani iné ústredné orgány štátnej správy neprejavia záujem o jeho zamestnanie, štipendistovi zanikne povinnosť odpracovať v štátnej správe tri roky a zároveň povinnosť vrátiť finančné prostriedky v sume poskytnutého štipendia.
Ak štipendista z vlastného zavinenia odpracuje v štátnej správe menej ako tri roky alebo nezíska vysokoškolské vzdelanie absolvovaním štúdia, na ktoré mu bolo poskytnuté štipendium, bude povinný vrátiť finančné prostriedky v sume poskytnutého štipendia, pričom nesplatená časť sumy poskytnutého štipendia sa bude úročiť vo výške úrokovej sadzby, ktorú uplatňuje Fond na podporu vzdelávania na pôžičky študentom. Lehota splatnosti bude určená v zmluve.
Štipendium Martina Filka má povahu pôžičky, ktorá za podmienok uvedených v zmluve je bezúročná a má odloženú splatnosť. Povinnosťou štipendistu bude po uplynutí každého semestra resp. trimestra poskytnúť správu o priebehu štúdia. Za každý mesiac, ktorý štipendista po skončení štúdia odpracuje v štátnej správe (na dohodnutej pozícii), mu bude odpustená 1/36 istiny. Príslušný ústredný orgán štátnej správy môže vyžadovať od štipendistu účasť na letnej stáži. Takáto podmienka, ako aj rozsah stáže, budú upravené v zmluve.

Ďalšie informácie

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na e-mailovej adrese: odbor.vsv@minedu.sk

Návrh grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe (ďalej len „grantový program“) bol schválený 7. mája 2014 uznesením vlády SR č. 210/2014. Návrh na zmenu názvu grantového programu na Štipendium Martina Filka bol schválený 1. marca 2017 uznesením vlády SR č. 99/2017. Grantový program bol vytvorený v súlade s úlohou č. 108 Akčného plánu Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2013 a je súčasne napĺňaním odporúčaní zlepšiť kvalitu verejnej administratívy vrátane posilnenia analytických kapacít kľúčových ministerstiev, ktoré vyplynuli pre Slovensko z júnového summitu Európskej rady 2013. Schéma grantového programu nadväzuje na grantový program Štipendium M. R. Štefánika realizovaný v rokoch 2006-2008, ako aj na jeho obnovenie v roku 2011.
 
 • Usmernenie pre žiadateľov k Výzve na podávanie žiadostí o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2020/2021
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku