Výzva na „Letné školy 2022“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje výzvu na Letné školy 2022 na základe Memoranda o spolupráci s UNICEF.

Letné školy môžu organizovať  všetky základné školy, špeciálne základné školy, špeciálne výchovné zariadenia, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku základnej školy, ktoré sú zaradené v Sieti škôl a školských zariadení (ďalej len „škola“) počas celých letných prázdnin v tzv. plných týždňoch t.j. od 11.7.2022 do 26.8.2022.

Jeden cyklus trvá nepretržite 2 týždne – 10 pracovných dní (zmena oproti roku 2021), čomu budú prispôsobené aj finančné prostriedky, ktoré škola dostane.

Tak ako aj vlani bude denný rozsah výchovno-vzdelávacích aktivít možný v dvoch variantoch:

  • krátky variant A – štyri až šesť vyučovacích hodín,
  • dlhý variant B  – sedem až desať vyučovacích hodín.

Škola bude môcť mať viac cyklov paralelne. Keďže ide o rozvojový projekt, škola môže získať na Letné školy 2022 max. 10 000 €.

Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny.

Aj vzhľadom k tomu bude môcť škola zapojiť aj deti z Ukrajiny, ktoré školu navštevujú, budú navštevovať resp. aj tie ukrajinské deti, ktoré žijú v okolí školy, ale vzdelávajú sa online na Ukrajine a prejavia záujem o Letnú školu.

Do činnosti Letnej školy 2022 sa budú môcť v podporených školách zapojiť tak, ako v predchádzajúcich rokoch aj dobrovoľníci, neziskový sektor, komunitné centrá, prípadne aj matky ukrajinských detí.

Termín na odoslanie žiadostí je 30.6.2022, 23:59.

Žiadosť predkladá škola so súhlasom zriaďovateľa, a to prostredníctvom elektronického formuláru, zverejneného na minedu.egrant.sk

Finančné prostriedky alokované na túto výzvu boli poskytnuté zo zdrojov UNICEF.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky