Výzva na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii v školskom roku 2021/2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2021/2022.

Cieľom stáže je poskytnúť účastníkom možnosť praktického zdokonalenia sa v používaní živého ruského jazyka v rámci jeho kulturologického aspektu, umožniť im získať prehľad o moderných metodikách a didaktických pomôckach výučby ruštiny na primárnom, nižšom sekundárnom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a zároveň aj poskytnúť osobnú a jedinečnú skúsenosť s vyučovaním ruštiny ako cudzieho jazyka vo vybranej vzdelávacej inštitúcii v Ruskej federácií.

Vyplnené prihlášky a požadovanú dokumentáciu prosím zasielajte na adresu PhDr. Simona Cimbalová, MA, odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce SMSEZ, MŠVVaŠ SR, Stromová č. 1, 813 30 Bratislava a to najneskôr do 28. februára 2021 (pri registrácii platí dátum uvedený na poštovej pečiatke).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku