Výzva "Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021"

 • Dátum: 23.03.2020

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje v spolupráci s Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR výberové konanie na novú pozíciu:

Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri WHO 2020/2021

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka SR pri Svetovej zdravotníckej organizácii - WHO na rok 2020 s presahom na rok 2021, je aktívna reprezentácia slovenskej mládeže na pôde WHO, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a následné šírenie povedomia o fungovaní WHO a témach globálneho zdravia a zdravotnej gramotnosti v kontexte Agendy 2030 - cieľov udržateľného rozvoja.

Pozícia mládežníckeho delegáta ponúka mladým zdravotníkom príležitosť viac sa angažovať v práci s mládežou a zároveň informovať o politických otázkach v spojitosti so zdravotníctvom a získavať skúsenosti a zručnosti v diplomatickom prostredí. Funkcia delegáta im taktiež umožní priame nahliadnutie do rokovaní na najvyššej medzinárodnej úrovni a umožní im vytvárať stanoviská k otázkam, ktorým čelia mladí ľudia na Slovensku a porovnávať a diskutovať o týchto problémoch s ostatnými mládežníckymi delegátmi členských krajín WHO.

Rola mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky WHO je prestížnou pozíciou, na ktorú sú vo svete nominovaní najlepší z najlepších mladých ľudí. Na obdobie jedného roka bude úspešný kandidát/úspešná kandidátka aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale taktiež verejným vystupovaním v jej mene v oblasti zdravotníctva.

Z tohto dôvodu hľadáme mladého človeka s jasnou víziou, ktorú bude vedieť uskutočniť vďaka svojej pracovitosti, vedomostiam a skúsenostiam. Vo výberovom procese sa sústredíme na výber charakterných lídrov a líderiek – šikovných mladých ľudí, ktorí si uvedomujú, že táto rola má byť o službe iným a hlavne tým, ktorí to najviac potrebujú. Práve preto budeme vo výberovom procese a samotnom výkone mandátu delegáta/delegátky WHO očakávať uskutočňovanie aktivít zameraných aj na mládež z rómskych komunít a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Od vybraného delegáta/delegátky očakávame:

 • Realizáciu prednášok/workshopov v regiónoch SR pre mladých ľudí na vybranú tému globálneho zdravia v kontexte cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a zvyšovania zdravotnej gramotnosti.
 • Účasť na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve (11.-22.05.2020*), aktívnu výpomoc Stálej misii SR pri OSN v Ženeve a aktívnu účasť na podujatiach.
 • Písanie blogov/tvorba vlogov pre šírenie (aj nadobudnutých) poznatkov o zdraví a zdravotníctve v kontexte cieľov udržateľného rozvoja na základe osobného výberu.
 • Účasť na podujatiach org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcich sa tém zdravia mládeže.
 • Ochotu poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách a pod.

Vybranému delegátovi/delegátke ponúkame:

 • Príležitosť aktívne zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzinárodných rokovaniach WHO.
 • Finančné krytie aktivít, pokrytie cestovných nákladov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v Ženeve a pod.), hradených org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže do celkovej výšky približne 3300 EUR.
 • Dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o brigádnickej práci študenta (ak ide o študenta/študentku dennej formy štúdia do 26 rokov).
 • Účasť na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia WHO v Ženeve (11.- 22.05.2020*).
 • Spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach globálneho zdravia a cieľov udržateľného rozvoja.
 • Možnosť stretnúť významných zástupcov SR a medzinárodných organizácií v oblasti zdravia.
 • Organizačná podpora org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pri organizácii panelových diskusií, prezentácií, workshopov, a pod.

Formálne kritériá výberu:

 • Vek 18 až 29 rokov (vrátane).
 • Výborná znalosť anglického jazyka.
 • Úspešne ukončený prvý ročník vysokoškolského štúdia v skupine študijných odborov zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života definovaných podľa aktuálnej sústavy študijných odborov.
 • Časová flexibilita na vykonávanie mandátu (účasť na WHA 11.-22.05.2020* a ochota a možnosť multiplikovať nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v každom kraji - konkrétne termíny workshopov sa budú určovať na základe časových možností delegáta/delegátky v období jún 2020 - apríl 2021)
 • Preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru.
 • Sebamotivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne.
 • Skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.). Záujem o otázky a témy spojené s kvalitou života mladých ľudí.

Výhodou:

 • Záujem o medzinárodný rozmer zdravotníctva a orientácia v medzinárodnom prostredí.
 • Znalosť ďalších rokovacích jazykov OSN.
 • Skúsenosť s vystupovaním na verejnosti (prezentačné zručnosti).

Ak máte výborný program, ktorý by mohol pomôcť mládeži na Slovensku v niektorej z oblastí globálneho zdravia v kontexte Agendy 2030 a vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na jeho úspešné uskutočnenie, tak neváhajte a prihláste sa vyplnením prihlasovacieho formulára najneskôr do 13. 04. 2020, 23:59 (SEČ) a zaslaním Vášho štrukturovaného životopisu v slovenskom jazyku na emailovú adresu: who@iuventa.sk

V online formulári od kandidátov a kandidátok okrem iného požadujeme:

 • Popis agendy, ktorej by ste sa ako delegát/delegátka venovali a zdôvodnenie jej výberu (v rozsahu max 1500 slov) v anglickom jazyku.

Uveďte a zdôvodnite, akou čiastkovou témou Vašej osobnej preferencie by ste sa chceli zaoberať počas trvania vášho mandátu v slovenskom verejnom priestore.

Stručne v bodoch navrhnite, akú tému by ste chceli riešiť, akým spôsobom, v akom časovom harmonograme a v spolupráci s kým – čo je cieľom celej aktivity, aký by mal byť výstup na konci mandátu.

 • Esej v anglickom jazyku v rozsahu (1000 – 1500 slov) na tému:

„How would you ensure that a given country has an optimal combination of technological and human resources to effectively contain the spread of the coronavirus COVID-19?“

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti budú pozvaní do druhého kola na osobný pohovor (prebiehajúci aj v anglickom jazyku) pred komisiou zloženou zo zástupcu org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR a zástupcu Študentskej rady vysokých škôl.

Pohovory sa uskutočnia online formou v druhej polovici apríla 2020. Informácia o konkrétnom dátume a forme osobného pohovoru bude upresnená na základe vývoja situácie šírenia vírusu COVID-19.

*termíny účasti na Svetovom zdravotníckom zhromaždení budú dodatočne potvrdené vzhľadom na bezpečnostné opatrenia z dôvodu zníženia rizika šírenia vírusu COVID-19.

Dôvod vytvorenia tejto mládežníckej pozície

Angažovanosť mládeže vo veciach verejných je jeden zo všeobecných cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2020 a reflektuje aj aktuálne trendy v kontexte Agendy 2030 a zapájania mladých ľudí do jej napĺňania. V samotnom 2. akčnom pláne pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016-2020 (v rokoch 2019-2020) je zaradená oblasť “zdravie a zdravý životný štýl”, ktorú je potrebné rozvíjať. Výhodou zriadenia danej pozície mládežníckeho delegáta pre oblasť zdravotníctva je možnosť využívať veľmi prínosnú a efektívnu metódu rovesníckeho vzdelávania. Vzhľadom na to, že pozícia je dobrovoľná a pokrýva iba náklady spojené s výkonom funkcie, cieli na mladých ľudí, ktorí sa chcú naozaj venovať Slovensku, a umožní im pozitívne ovplyvňovať krajinu už v skorom veku. Špeciálne vo sfére zdravotníctva, ktorého význam bude aj vzhľadom na demografickú situáciu narastať.

Slovensko sa týmto programom zameriava na budovanie kapacít a skúseností budúcich lídrov a líderiek slovenského zdravotníctva. Mládežnícky delegát by takto poskytoval pomoc delegácii pri stretnutiach, brífingoch a administratívnych úlohách. Vedel by zastrešiť agendy, ktoré rezonujú medzi mládežou a budúcimi zdravotníkmi na Slovensku aj celosvetovo (či už ide o zdravie detí a mládeže, klimatické zmeny a ich vplyv na zdravie alebo vzdelávanie a migrácia zdravotníckych pracovníkov). Programy mládežníckych delegátov sú aj konkrétnou demonštráciou zo strany príslušného štátu v ich záväzku podporovania participácie mládeže vo verejných záležitostiach.

Samotným cieľom tohto programu nie je len zvyšovanie a podpora angažovanosti študentov zdravotníckych odborov v oblasti globálneho zdravia. Vďaka proaktívnemu prístupu mládežníckeho delegáta k študentským organizáciám a vzdelávacím inštitúciám by mal program umožniť budúcim absolventom zdravotníckych vied a odborov zameraných na skvalitňovanie života, podieľať sa na vytváraní a implementovaní slovenských politík zdravia v nadväznosti na najdôležitejšie medzinárodné procesy a témy.

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku