Vysvetlenie k najčastejšie kladeným otázkam k poznámkam v Rámcových učebných plánoch pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským (RUP)

     Na úvod je potrebné uviesť, že poznámky k RUP sú pre školu záväzné. Škola si však môže v rámci svojho učebného plánu vytvoriť ďalšie poznámky podľa svojich potrieb a možností.
     K poznámke č. 2, ktorá znie: Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.
Vzdelávací štandard predmetu technika sa člení na  dva tematické okruhy:
-          Technika, v ktorom je vzdelávací štandard rozdelený na ročníky;
-          Ekonomika domácnosti, kde je vzdelávací štandard uvedený na celý stupeň.
 
     Vo vzdelávacom štandarde pre predmet technika sa na str. 4 uvádza: Dôraz sa kladie na tematický okruh technika. Škola je povinná odučiť z tematického okruhu technika najmenej dve tretiny z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v každom školskom roku a najviac jednu tretinu z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v školskom roku z tematického okruhu ekonomika domácnosti podľa svojich materiálno-technických a personálnych podmienok.
 
     Zo vzdelávacieho štandardu predmetu Technika vyplývajú limity vzájomného pomeru časových dotácií oboch tematických okruhov, t. j. pri 33 hodinách ročne môže škola vyučovať minimálne 22 hodín v rámci okruhu Technika a maximálne 11 hodín v rámci okruhu Ekonomika domácnosti. Pritom platí, že počet hodín okruhu Ekonomika domácnosti môže klesať (naopak, počet hodín Technika môže stúpať).
 
     Témy z okruhu Technika učiteľ odučí v tých ročníkoch  ako je uvedené vo vzdelávacom štandarde. Škola do obsahu vzdelávania z okruhu Technika aEkonomika domácnosti zaradí všetky tematické celky, pričom jednotlivé témy vyberie podľa materiálno-technických podmienok školy.
     K poznámke č. 4, ktorá znie: Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využijevoliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.
Vhodné podmienky má tá škola, ktorá má telocvičňu alebo iné možnosti športovania, nepoužila voliteľné hodiny na iné predmety.
     K poznámke č. 5, ktorá znie: Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne.
 
Usmernenie na realizáciu
     Škola na konci 6. ročníka ponúkne žiakom možnosť vzdelávania druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka podľa toho, aké má možnosti, t.j. učiteľa cudzieho jazyka, záujem žiakov. Nakoľko je škola povinná zrealizovať takúto ponuku, urobí to preukázateľným spôsobom. Vo svojom učebnom pláne si stanoví podmienky, na základe ktorých bude vyučovať druhý cudzí jazyk (napr. min. počet žiakov v skupine). Ak sa žiaci začnú vyučovať druhý cudzí jazyk, škola ho bude poskytovať najmenej dve hodiny týždenne, aby žiaci dosiahli komunikačnú úroveň A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR)  a tak splnili vzdelávací štandard pre zvolený jazyk.
     Žiakom, ktorí sa nebudú učiť druhý cudzí jazyk škola ponúkne iný predmet podľa svojich možností. Je potrebné si uvedomiť, že tieto hodiny sú z rámca voliteľných hodín, ktorých využitie je plne v kompetencii školy. 
 
     K poznámke č. 7, ktorá znie: Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.
 
Usmernenie na realizáciu
    
Škola, ktorá si chce zvoliť iný systém vzdelávania ako je vyučovania predmetov po ročníkoch s určenou dotáciou podľa RUP, môže tak urobiť za predpokladu, že splní vzdelávací štandard.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku