Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Vysokoškolská veda a technika

Vysokoškolská veda a technika zahŕňa podporované výskumné aktivity verejných vysokých škôl v troch oblastiach:

 1. prevádzka a rozvoj infraštruktúry vysokoškolskej vedy a techniky,
 2. základný výskum prostredníctvom vnútorného grantového systému VEGA,
 3. aplikovaný výskum v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia prostredníctvom vnútorného grantového systému KEGA.
 • Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
 • Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)
 • Evidencia a verifikácia výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ
 • Vedecký kvalifikačný stupeň
 • Úspešnosť domácich a zahraničných projektov k rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
 • Medzinárodné laserové centrum
 • Rozličné oznamy, pokyny, metodické usmernenia a smernice
 • Zoznam kontaktných adries odboru vedy a techniky na vysokých školách