Výsledky prieskumu o stave miestnej a regionálnej samosprávnej politiky pre deti a mládež 2015

  • Dátum: 07.03.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v gescii pani štátnej tajomníčky Romany Kanovskej pripravilo prieskum zameraný na zistenie stavu samosprávnej politiky voči cieľovej skupine detí a mládeže. Cieľom prieskumu bolo zmapovať, ktoré oblasti mládežníckej politiky miest, obcí a regiónov vyžadujú ďalší rozvoj a podporu ako aj identifikovať príklady dobrej praxe. Výsledky tohto prieskumu boli jedným z dôležitých podkladov pre expertnú skupinu v gescii pani štátnej tajomníčky, ktorá sa zaoberala zefektívnením a systematickými zmenami v oblasti starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania.

 Dotazník bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť mapovala systém mládežníckej politiky a druhá bola zameraná na informácie o vynaložených finančných prostriedkoch na túto oblasť za danú obec/mesto.

Dotazníky boli zaslané na 799 adries obci a miest v Slovenskej republike, ktoré boli vybrané náhodným proporčným výberom podľa dvoch kritérií – počtu mladých v obci/meste a kraja, čím sa zabezpečila reprezentatívnosť. Z tohto počtu sa vrátilo 364 dotazníkov. Po ich kontrole bolo do záverečného štatistického spracovania a obsahovej analýzy zaradených 323 kompletne vyplnených dotazníkov.Prieskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ,,Samospráva a mládež" 2015
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku