Vykonávanie úkonov priamym doručením ministerstvu


Ziadosť o zápis oprávnenia vykonávať športovú činnosť ako podnikanie sa predkladá nasledovným postupom:
1. Stiahnete si formulár Žiadosť o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra FO v športe,
2. Stiahnutý formulár vyplníte.
3. Vyplnený formulár zašlete elektronicky vo formáte Excel (xls) na adresu ziadosti.sport@minedu.sk.
4. Vyplnený formulár vytlačíte, rukou dopíšete dátum a vlastnoručne podpíšete.
5. Pripravíte si potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe jedným z nasledovných dvoch spôsobov:
a) ak Vás do registra zapísala športová organizácia (to je v prípade ak ste príslušný športovej organizácii ako jej hráč, člen, tréner a pod.), stiahnete si formulár je Potvrdenie o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 11, vyplníte ho a dáte potvrdiť príslušnej športovej organizácii, ktorá Vás zapísala,
b) ak Vás do registra zapísalo ministerstvo (to je v prípade, ak NIE ste príslušný žiadnej športovej organizácii ako hráč, člen, tréner a pod.), na Vašu e-mailovú adresu bol v okamihu zápisu odoslaný automatický e-mail o tom, že ste boli zapísaní, a tento e-mail si nájdete.
6. Vytlačený a podpísaný formulár "Žiadosť o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie do registra FO v športe" a potvrdenie o zápise (5a alebo 5b) vložíte do obálky.
7. Obálku doručíte ministerstvu (poštou alebo osobným doručením do podateľne).
8. Ministerstvo zapíše oprávnenie športového odborníka na podnikanie do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h).
9. Ministerstvo vykoná zápis údajov do RPO.
10. Ministerstvo bezodkladne oznámi športovému odborníkovi vykonanie zápisu.
11. Ministerstvo do 15 dní oznámi Sociálnej poisťovni zápis oprávnenia vykonávať športovú činnosť ako podnikanie.

Oznámenie o pozastavení podnikania sa vykoná nasledovným postupom
1. Stiahnete si formulár Oznámenie o pozastavení/zmene obdobia pozastavenia podnikania športového odborníka,
2. Stiahnutý formulár vyplníte.
3. Vyplnený formulár zašlete elektronicky vo formáte Excel (xls) na adresu ziadosti.sport@minedu.sk.
4. Vyplnený formulár vytlačíte, rukou dopíšete dátum a vlastnoručne podpíšete.
5. Vytlačený a podpísaný formulár "Oznámenie o pozastavení/zmene obdoba pozastavenia podnikania športového odborníka"vložíte do obálky.
6. Obálku doručíte ministerstvu (poštou alebo osobným doručením do podateľne).
7. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu.
8. Ministerstvo do 15 dní oznámi Sociálnej poisťovni pozastavenie podnikania športového odborníka.
POZNÁMKA: Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. Po pozastavení podnikania športový odborník nadobudne oprávnenie na podnikanie uplynutím obdobia pozastavenia podnikania alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene obdobia pozastavenia podnikania, pozastavenie podnikania nemôže trvať kratšie ako tri mesiace a dlhšie ako tri roky; pozastavenie podnikania je možné aj opakovane.

Oznámenie o ukončení podnikania sa vykoná nasledovným postupom
1. Stiahnete si formulár Oznámenie o ukončení podnikania športového odborníka,
2. Stiahnutý formulár vyplníte.
3. Vyplnený formulár zašlete elektronicky vo formáte Excel (xls) na adresu ziadosti.sport@minedu.sk.
4. Vyplnený formulár vytlačíte, rukou dopíšete dátum a vlastnoručne podpíšete.
5. Vytlačený a podpísaný formulár "Oznámenie o ukončení podnikania športového odborníka"vložíte do obálky.
6. Obálku doručíte ministerstvu (poštou alebo osobným doručením do podateľne).
7. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu.
8. Ministerstvo do 15 dní oznámi Sociálnej poisťovni ukončenie podnikania športového odborníka.
POZNÁMKA: Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení podnikania ministerstvu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom (oprávnenie podnikať zaniká aj smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, stratou odbornej spôsobilosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka, stratou bezúhonnosti požadovanej na výkon činnosti športového odborníka.

Oznámenie o zmene miesta podnikania alebo obchodného mena sa vykoná nasledovným postupom
1. Stiahnete si formulár Oznámenie o zmene miesta podnikania alebo obchodného mena,
2. Stiahnutý formulár vyplníte.
3. Vyplnený formulár zašlete elektronicky vo formáte Excel (xls) na adresu ziadosti.sport@minedu.sk.
4. Vyplnený formulár vytlačíte, rukou dopíšete dátum a vlastnoručne podpíšete.
5. Vytlačený a podpísaný formulár "Oznámenie o zmene miesta podnikania alebo obchodného mena" vložíte do obálky.
6. Obálku doručíte ministerstvu (poštou alebo osobným doručením do podateľne).
7. Ministerstvo zapíše do registra fyzických osôb v športe oznámenú zmenu.
8. Ministerstvo vykoná zápis údajov do RPO.
9. Ministerstvo do 15 dní oznámi Sociálnej poisťovni oznámenú zmenu.

Informácie o zápise údajov o podnikaní športového odborníka do registra FYZICKÝCH osôb v športe: Peter Gacík, 02/59374 637, peter.gacik@minedu.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku