Vyhodnotenie – zlepšenie vybavenia šk. jedálni 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyčlenilo z rozpočtu na rok 2021 bežné a kapitálové finančné prostriedky vo výške 2 mil. eur na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

Do stanoveného termínu t. j. 28. 2. 2021 prišlo 1390 žiadostí o RP. Z vyčlenených finančných prostriedkov bolo možné podporiť 417 školských jedálni v maximálnej výške 5000 Eur/jedáleň. Zoznam podporených je zverejnený nižšie.

Časť žiadostí nemohla byť podporená, a to najmä z týchto dôvodov:

  • obmedzené finančné zdroje v rámci rozvojového projektu,
  • nesplnenie niektorého z kritérií, uvedených vo Výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách,
  • neoprávnenosť žiadateľa.

Nákup vybavenia školských jedální je potrebné realizovať najneskôr do 30. 08. 2021. Prijímateľ do 04. 09. 2021 vyhodnotí projekt v záverečnej správe, ktorej elektronický formulár bude zverejnený na stránke ministerstva od 30. 06. 2021 do 04. 09. 2021. Nevyužité finančné prostriedky zašle prijímateľ v termíne do 04. 09. 2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu v sídle kraja (podľa pokynov okresného úradu na vyúčtovanie).

V prípade otázok (ak nie sú zodpovedané vo FAQ) napíšte na jedalne@minedu.sk.


Podporení žiadatelia (s rozdelením na KV a BV)

FAQ - Najčastejšie kladené otázky (20. 4. 2021)

Archív

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku