Vyhodnotenie výzvy „Podpora centier OVP na ceste k excelentnosti“

Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených prostredníctvom vyplnenia online formulára na webovom sídle ministerstva spolu 18 projektov s požiadavkou 85 280 € na ich realizáciu, čo je vyššia požiadavka ako bol vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Z podaných projektov Výberová komisia pre hodnotenie rozvojových projektov „Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021“ na zasadnutí dňa 30. júna 2021 vybrala 17 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov stredným odborným školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke (pozri Zoznam schválených projektov).

MŠVVaŠ SR rozhodlo zvýšiť pôvodne pridelený objem finančných prostriedkov na financovanie výzvy o 50 280 €, čo umožní poskytnúť prostriedky na realizáciu projektov aj ďalším stredným odborným školám, ktoré splnili podmienky výzvy a ich aktivity prispejú k zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Zoznam schválených projektov

Vyhlásenie výzvy

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku