Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a niektorých ďalších súťažiach v školskom roku 2017/2018


Materiál má informatívny charakter a je spracovaný z podkladov jednotlivých predsedov celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a ďalších súťaží, IUVENTY a ŠIOV.

Súťaže žiakov škôl, osobitne predmetové olympiády, posudzujeme ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich dlhodobým uplatňovaním sa darí vyhľadávať talentovaných žiakov najmä v matematike, fyzike, informatike, chémii, biológii, geografii a cudzích jazykoch. Aj v školskom roku 2017/2018 boli zo strany MŠVVaŠ SR vytvorené potrebné podmienky na to, aby sa týchto súťaží mohli zúčastniť všetci tí žiaci, ktorí majú na úspešné zvládnutie reprezentácie krajiny potrebné predpoklady. Za odbornú stránku týchto súťaží zodpovedajú príslušné celoštátne odborné  komisie. Vycestovanie účastníkov súťaží zabezpečovali IUVENTA a ŠIOV.

V školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci zúčastnili na 20 medzinárodných predmetových olympiádach a niektorých ďalších súťažiach. Z toho 14 bolo určených pre jednotlivcov a 6 pre tímy s nasledovnými dosiahnutými výsledkami: 2 zlaté medaily, 11 strieborných medailí a 25  bronzových medailí.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku