Vyhodnotenie účasti žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a ďalších súťažiach v školskom roku 2013/2014

     Vyhodnotenie má informatívny charakter a  je spracované z podkladov predsedov jednotlivých celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a ďalších súťaží, IUVENTY a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
 
     Súťaže žiakov škôl, osobitne predmetové olympiády, posudzujeme ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich dlhodobým uplatňovaním sa darí vyhľadávať talentovaných žiakov najmä v matematike, fyzike, informatike, chémii, biológii, geografii a cudzích jazykoch. Aj v školskom roku 2013/2014 boli zo strany MŠVVaŠ SR vytvorené potrebné podmienky na to, aby sa týchto súťaží mohli zúčastniť všetci tí žiaci, ktorí majú na úspešné zvládnutie na reprezentácie krajiny potrebné predpoklady. Za odbornú stránku týchto súťaží zodpovedajú príslušné celoštátne odborné  komisie, vymenované ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Vycestovanie účastníkov súťaží zabezpečovali IUVENTA a Štátny inštitút odborného vzdelávania.
     
     V školskom roku 2013/2014 sa naši žiaci zúčastnili na 18 medzinárodných predmetových olympiádach a ďalších súťažiach. Z toho 15 bolo určených pre jednotlivcov a  3 pre tímy s nasledovnými dosiahnutými výsledkami: 4 zlaté medaile, 12 strieborných medailí a 24  bronzových medailí.  
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku