Vyhodnotenie súťaží detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl

Hodnotiacu správu o priebehu celého ročníka súťaže zostavuje Celoštátna odborná komisia súťaže. V prípade súťaží, ktoré majú aj nižšie úrovne je správa zostavovaná aj zo správ odborných komisií na nižších úrovniach. Hodnotiace správy o priebehu odborných a súťaží, ktorých je organizátorom Štátny inštitút odborného vzdelávania sú zverejnené na stránke www.siov.sk a hodnotiace správy z predmetových olympiád, ktorých organizátorom je IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže sú zverejnené na stránke www.iuventa.sk.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku