Vyhodnotenie pilotnej fázy zavedenia inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách


Schválením Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a vypracovaním záverečnej správy o pilotnej fáze bola ukončená pilotná fáza zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách do praxe materských škôl.

Záverečná správa z pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách do praxe materských škôlje dostupná na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku