Vyhlásenie výzvy „Podpora centier OVP na ceste k excelentnosti“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2021 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021“.

Zámer rozvojového projektu

Podporiť vypracovanie systému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce v rámci spolupráce strednej odbornej školy a zamestnávateľov aplikáciou metód zabezpečovania kvality podľa Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET), v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi, základnými školami pri profesijnej orientácii žiakov a polytechnickej výchove a spolupráce s technickými vysokými školami.

Podanie žiadosti

Na výzvu je vyčlenených 30 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia stredných odborných škôl, ktoré môžu popri svojom názve používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

Žiadosť sa predkladá online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami (Opis projektu, Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet). Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár žiadosti dostupný na http://centraexcelentnosti.iedu.sk/

 

Konečný termín na predloženie žiadostí je 15. jún 2021 do 23:59.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese rp.excelentnost@minedu.sk do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

 

Bližšie informácie, termíny a podmienky sú v nasledujúcich podporných materiáloch:

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku