Vyhlásenie výzvy "Finančná gramotnosť"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že v roku 2021 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu.

Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý schválilo ministerstvo školstva s účinnosťou od 1.septembra 2017.

Žiadosť sa predkladá online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami (Opis projektu, Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet).

Na výzvu je vyčlenených 50 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár dostupný na: https://financnagramotnost.iedu.sk .

Konečný termín na predloženie žiadosti podľa zverejnených požiadaviek je 15. jún 2021 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr do 30. júna 2021.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese rp.financnagramotnost@minedu.sk :do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

 

Bližšie informácie, termíny a podmienky sú v nasledujúcich podporných materiáloch:

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku