Vyhlásenie výzvy „ENVIROPROJEKT 2021“

ENVIROPROJEKT 2021

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že v roku 2021 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom „ Enviroprojekt.

Rozvojový projekt školy musí vychádzať z cieľov vzdelávacích oblastí a prierezových tém štátneho vzdelávacieho programu s dôrazom na prierezovú tému environmentálna výchova a z vlastného školského vzdelávacieho programu. Oblasťou podpory sú aktivity a celá realizácia projektu spracovaná pre témy tematických okruhov environmentálnej výchovy, ktoré si realizátor vyberie s prihliadnutím na miestne a regionálne podmienky školy.

Žiadosť sa predkladá online podľa metodického usmernenia k výzve spolu s troma prílohami (Opis projektu, Finančné zabezpečenie projektu s dokladom o spoluúčasti, Rozpočet).

Na výzvu je vyčlenených 50 000 Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Riaditeľ školy vyplní elektronický formulár dostupný na: http://enviroprojekt.iedu.sk/

Konečný termín na predloženie žiadosti podľa zverejnených požiadaviek je 15. jún  2021 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr do 30. júna 2021.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese enviroprojekt@minedu.sk , do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

 

Bližšie informácie, termíny a podmienky sú v nasledujúcich podporných materiáloch:

Súbory na stiahnutie:

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku