Výchova a vzdelávanie národnostných menšín

     Výchova a vzdelávanie národnostných menšín je zabezpečovaná v predškolských zariadeniach, základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a školských zariadeniach s vyučovacím jazykom alebo vyučovaním jazyka maďarskej, ukrajinskej, rusínskej, nemeckej a rómskej národnostnej menšiny. Súčasne sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie príslušníkov rómskej komunity a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách a školských zariadeniach.

Výňatky z platných všeobecne záväzných právnych predpisov ohľadom zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v Slovenskej republike  


Štatút Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre národnostné školstvo

Štatút Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre národnostné školstvo


Zriaďovanie školy alebo školského zariadenia s iným vyučovacím/výchovným jazykom ako slovenským
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 21. marca 2017 pod číslom 2017-2455/7778:4-10I0 schválilo Koncepciu rozvoja výučby rusínskeho jazyka v materských školách, základných školách a stredných školách v Slovenskej republike.

 
  • Tlačivá
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku